OOV, een vak apart …

Het taakgebied Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is bijzonder. Het onderscheidt zich in meerdere opzichten van andere gemeentelijk beleidsterreinen en vraagt om een specifieke manier van opereren van de betrokken functionarissen.

Kenmerkend voor OOV:

 • intensieve wisselwerking met vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen: door de vele raakvlakken met ander beleid is deze wisselwerking vereist maar eigenlijk ook onontkoombaar.
 • afhankelijkheid van andere beleidsterreinen, voor realisatie van flankerende maatregelen maar soms ook van veiligheidsmaatregelen (budgettaire beperkingen!).
 • beleid én uitvoering: het taakgebied OOV vraagt zowel om strategische, beleidsmatige acties en aandacht als ‘directe interventie’ in de samenleving, samen met partners als politie en OM.
 • doorpakken: in veel situaties moet krachtig opgetreden worden, is geen uitstel mogelijk.
 • bestuurlijke component: de burgemeester heeft een directe en functionele rol in dit taakgebied, dwars door de ‘lijn’ heen .
 • veelzijdigheid van het beleidsterrein, met allerlei juridische, maatschappelijke, fysieke en zelfs economische aspecten.
 • politiek gevoelig: het OOV-terrein ligt permanent onder een ‘vergrootglas’ …
 • toenemende complexiteit van het terrein, door onder meer ‘opschaling’ van uitvoeringspartners, nieuwe bevoegdheden en instrumenten, intergemeentelijke samenwerking

Randvoorwaarden

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, moet OOV in elk geval organisatorisch goed neergezet zijn. De basis moet goed zijn. Het gaat daarbij onder meer om de positionering in de organisatie, het aantal functionarissen en hun profiel en de preciezere samenstelling van het takenpakket.

Belangrijke organisatiecomponenten zijn:

 1. Ophanging en positionering in de organisatie: het ‘domein’ waarin OOV is opgehangen, de organisatorische zelfstandigheid van deze taak (een team of afdeling OOV), de afstand tot de top en de leiding en aansturing van het team.
 2. Formatie: het aantal functionarissen en hun taakaccenten.
 3. Functieprofiel: het profiel van de ‘spilfunctionaris’ van het team OOV (de regisseur, eventueel programmanager Integrale Veiligheid, vaak ook belast met het integraal veiligheidsbeleid).
 4. Takenpakket: de veiligheidsdossiers en –taken die OOV oppakt.
 5. Borging van de samenwerking en afstemming: de voorzieningen voor integrale samenwerking met interne en externe partners zoals stuurgroepen, platforms, werkgroepen.

Bouwstenen voor uw organisatie

Dit instrument helpt u om op de vijf genoemde organisatiecomponenten een goede keus te maken. Via dit instrument krijgt u een advies over hoe die componenten er op hoofdlijnen uit zouden kunnen zien.

Aan de hand van een vragenlijst die u invult, krijgt u bouwstenen voor de organisatorische vormgeving van OOV.

Het advies dat dit instrument geeft, is nadrukkelijk bedoeld als richtlijn. Het biedt u uitgangspunten die u zelf nader kunt uitwerken en detailleren.

Het werkt als volgt: in circa 10 minuten beantwoordt u een vijftal vragen (zie hieronder). Het instrument genereert daarna automatisch de voor uw gemeente te adviseren bouwstenen. Het resultaat kunt u downloaden in PDF-formaat.

Als u behoefte heeft aan aanvullende informatie over dit onderwerp, dan bespreken wij graag met u de mogelijkheden daarvoor. Het gaat niet alleen om de positionering van het team OOV in de organisatie, maar ook om het organiseren van startbijeenkomsten bij Integrale Veiligheidsplannen, diverse workshops rondom Integraal Samenwerken, etc. U kunt contact opnemen met Axel Weggelaar.